Zásady ochrany osobných údajov

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Gaspect s.r.o., ako prevádzkovateľom, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Gaspect  s.r.o., Nové Košariská 4079, Dunajská Lužná, IČO: 47217227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 90507/B, rešpektuje Vaše právo na súkromie, právo na súkromie osôb, ktoré využívajú naše služby alebo použijú webovú stránku www.gaspect.sk

Kontaktné údaje spoločnosti Gaspect s.r.o.: emailový kontakt info@gaspect.sk, telefonický kontakt: +421 915 37 57 57.

Spoločnosť Gaspect s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej Únie v rámci obchodných vzťahov.

2. Zber a spracovávanie osobných údajov

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú zneužité treťou stranou. Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle zákona pre účely vybavenia objednávok, v rámci zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo. Doba uchovávania Vašich osobných údajov je na nevyhnutný čas poskytovaných služieb.

3. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť Gaspect s.r.o. spracováva, má:

– právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

– právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

– právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

– právo na prenosnosť osobných údajov,

– právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje.

4. Bezpečnosť

Spoločnosť Gaspect s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti a nešírime ich tretím osobám. Disponujeme bezpečným IT prostredím a máme

prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

5. Zmena, aktualizácia a odstránenie osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na zmenu, odstránenie ako aj nesúhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na info@gaspect.sk.